Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
 
 
Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenia o naborze

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim sp. z o. o.

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

 Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało przede wszystkim:

 

 1. Pozyskiwanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania projektów, w szczególności o funduszach UE.
 2. Współpraca z instytucjami zarządzającymi środkami pomocowymi.
 3. Inicjowanie projektów, wstępne określenie ich celów, zakresów rzeczowych, produktów i rezultatów.
 4. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej projektów, współpraca z wykonawcami na etapie jej tworzenia i korekty.
 5. Obsługa generatorów wniosków i innych systemów informatycznych.
 6. Przygotowanie i realizacja wniosków o płatność oraz dokumentów związanych z procesem płatności.
 7. Współpraca i kontrola finansowej i księgowej obsługi projektów w zakresie prawidłowości formalnej załączników do wniosków o płatność.
 8. Współpraca z Działem Finansowo-Księgowym, Działem Zamówień Publicznych, Jednostką Realizującą Projekt i innymi działami Spółki w zakresie pozostałej dokumentacji związanej z zarządzaniem projektami. Odpowiedzialność za poprawność formalną tych dokumentówich zgodność z wytycznymi programowymi.
 9. Zarządzaniem harmonogramami rzeczowo-finansowymi i harmonogramami płatności projektów.
 10. Monitorowania projektów w okresie ich realizacji i trwałości, w szczególności osiągnięcia założonych wskaźników produktów i rezultatów.
 11. Wykonywanie czynności związanych ze sprawozdawczością.
 12. Informowanie i promocja projektów.
 13. Analiza ryzyk wynikających z realizacji projektów.
 14. Prowadzenie czynności wynikających z realizacji umów o dofinansowanie i innych umów związanych z projektami.
 15. Współpraca w zakresie zamówień publicznych, pomocy publicznej i innych zagadnień prawnych.
 16. Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji związanej z realizacją projektu zgodnie z zasadami określonymi w umowach o dofinansowanie,
 17. Wykonywanie czynności związanych z zamknięciem projektów, ich podsumowaniem, zestawieniem wniosków i dobrych praktyk.
 18. Prowadzenie korespondencji związanej z projektami.
 19. Współpraca z Zarządem, Jednostką Realizującą Projekt oraz innymi działami Spółki.
 20. Nadzór nad prowadzeniem rachunkowości projektów oraz zapewnienie ciągłości finansowania projektów w terminach i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, kontraktach na roboty, usługi i dostawy.
 21. Opracowanie i wdrożenie procedur i instrukcji dotyczących realizacji projektó

 

Kompetencje niezbędne:

 

 1. Wyższe wykształcenie ekonomiczne.
 2. Co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE.
 3. Biegła znajomość technik komputerowych, w szczególności arkuszy kalkulacyjnych.

 

Kompetencje pożądane:

 

 1. Znajomość prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej, zarządzania finansami i księgowości.
 2. Umiejętność analizy studium wykonalności projektu.
 3. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 4. Samodzielność, pracowitość, nastawienie na rozwój.

 

 

 Zainteresowane osoby  prosimy o złożenie dokumentów aplikacyjnych:  listu motywacyjnego, cv,

dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i staż pracy,  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, ewentualne opinie z poprzednich miejsc pracy, oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,  oświadczenie kandydata  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U .z 2014r. poz.1182,  z późn. zm.) w sekretariacie spółki w  Gorzowie Wielkopolskim ul. Kostrzyńska 46

w terminie do 31 grudnia 2016r.

 Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana kandydatom indywidualnie w formie pisemnej.  

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością