Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Polityka prywatności 
 
 

1. Zgromadzenie Wspólników

2. Rada Nadzorcza

3. Zarząd

Zgromadzenie Wspólników jestnajważniejszym organem i najwyższą władzą Spółki, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Jacka Wójcickiego.

Do zakresu działania Zgromadzenia Wspólników należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy,

2) podział  zysku lub  pokrycie straty,

3) udzielenie  członkom organów spółki absolutorium z wykonywania  przez nich obowiązków,

4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

5) nabycie i zbycie nieruchomości oraz użytkowania wieczystego albo udziału  w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, o ile wartość nabywanego albo zbywanego prawa przekracza 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych netto,

6) zwrot dopłat,

7) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki,

8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

9) zmiana aktu założycielskiego  Spółki,

10) uchwalanie wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych, inwestycyjnych i remontowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki,

11) powoływanie rewidenta do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli  w   wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza,

12) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej i wyznaczanie jej Przewodniczącego,

13) uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki,

14) przyznawanie wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej,

15) ustalanie formy zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia oraz nagród rocznych członkom Zarządu,

16) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednostkowej przewyższającej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych netto,

17) podejmowanie uchwał w innych sprawach, zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników przez postanowienia niniejszego aktu lub Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków :

Artur Wiśniewski - Przewodniczący

Michał Łydka - Członek

Krzysztof Kaczanowski  - Członek

Ada Rój - Członek

Tomasz Włodarczak - Członek

Do zadań Rady Nadzorczej należy:

1) ocena  sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami, dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku i pokrycia  strat, ,

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania  z czynności, o których mowa w pkt. 2 i 3,

4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki w tym wskazywanie Prezesa Zarządu,

5) proponowanie Zgromadzeniu Wspólników formy zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia oraz nagród rocznych dla członków Zarządu,

6) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członków Zarządu lub całego Zarządu,

7) opiniowanie Regulaminu Zarządu Spółki,

8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

9) wyrażanie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości jednostkowej przewyższającej 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych netto,

10) rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Zgromadzenie Wspólników lub wnioskowanych przez Zarząd.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkęna zewnątrz.

Zarząd Spółkiskłada się z dwóch członków:
Roman Maksymiak
-  Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny
Iwona Anna Trzcińska  - Członek Zarządu - Z-ca Dyrektora ds Finansowych- Główny Księgowy

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do właściwości pozostałych organów Spółki. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością