Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony! Polityka prywatności 
 
 
Prawo lokalne

Uchwała Nr XXX/336/2012
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Zakład Komunikacji w   Gorzowie Wlkp. poprzez likwidację w   celu utworzenia spółki Miejski Zakład Komunikacji w   Gorzowie Wlkp. spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. "f" i   lit. "h" ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6   ust. 1, art. 22 ust. 1   i art. 23 ustawy z   dnia 20 grudnia 1996r. o   gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z   2011 Nr 45, poz. 236) w   związku z   art. 16 ust. 1, 3, 5   i 7   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009r. o   finansach publicznych (Dz. U. z   2009r. Nr 157, poz.1240 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1.   Likwiduje się zakład budżetowy Miejski Zakład Komunikacji w   Gorzowie Wlkp. w   celu przekształcenia w   spółkę Miejski Zakład Komunikacji w   Gorzowie Wlkp. spółka z   ograniczoną odpowiedzialnością. Dniem przekształcenia jest dzień wpisu spółki w   Krajowym Rejestrze Sądowym.  

1.   Z dniem przekształcenia zakładu budżetowego nastąpi jego likwidacja.  

2.  Spółka powstała w   celu realizacji zadania własnego Miasta Gorzowa Wlkp. polegającego na zapewnieniu przewozów komunikacją miejską w   Gorzowie Wlkp. oraz w   gminach, z   którymi zawarte jest "Porozumienie Komunalne", z   dnia 28.12.1992 roku, w   sprawie powierzenia zadania publicznego w   zakresie zbiorowego transportu osobowego środkami komunikacji miejskiej na terenie gmin Santok, Deszczno, Lubiszyn, Kłodawa i   Bogdaniec.  

3.   Składniki mienia przekształconego Zakładu stają się majątkiem Spółki i   stanowią pokrycie kapitału.  

4.   Należności i   zobowiązania Zakładu przejmuje utworzona Spółka.  

5.   Spółka powstała w   wyniku przekształcenia wstępuje we wszystkie prawa i   obowiązki związane z   działalnością Zakładu.  

6.   Pracownicy zakładu budżetowego stają się pracownikami spółki w   trybie określonym w   art. 23 1 Kodeksu pracy. 

§  2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i   podlega rozplakatowaniu w   miejscach publicznych.  

 

Przewodniczący Rady Miasta  


Jerzy   Sobolewski

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością